Mugabe speaks on successor’s qualities

Addressing Zanu-PF supporters and well-wishers who attended this year’s edition of the 21st February Movement celebrations, President Robert Mugabe said that his successor should be strong who will not reverse the land reform programme. He also said the person should have traveled the revolutionary journey without turning back.

Said Mugabe:

Ndinenge ndichitarisa kuongorora kuti pamhuri yandinayo vakasimba ndevapi. Vane rwendo rwurefu, vasingadududze ndevapi. Ndovatinenge tichitarisawozve musi wacho kana wasvika nekuti hatidi leader anozoti, haa zviya zvaiitwa naVaMugabe zvekutorera varungu mapurazi zvakashata ngativadzoserei. Apo ndopatingabatirane tsvimbo. Kunyange taenda mudzimu unomuka kuti mave kupa zvakare nyika yedu kumabhunu. Ko icho chativava chii? Ndiri kudaro nekuti ava vatakange tinavo nezuro ava vana Mai (Joice) Mujuru ndozvavari kutotaura kuti tichadzorera mapurazi kuvarungu tichiti ah saka nguva yese yatakange tinemi ndopfungwa dzamunadzo. Pasi nemi. Hatidaro.

More: Herald

Join WhatsApp & Telegram News Groups:

WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/JqjgF2v4dGi9nlBHbVDPTj


Telegram Group: https://t.me/+E-dYp2NhsANlMGU0

Back to top

Write a Comment

Your email address will not be published.


Share Full Post

Nyaradzo logo

RSS Recent Profiles Created