fbpx

ZETDC, ZERA: What To Do When You See Fallen Electricity Poles, Cables

The Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company (ZETDC) in conjunction with the Zimbabwe Energy Regulatory Authority (ZERA) have advised members of the public to be alert as there could be fallen electricity poles or cables in their areas. In a statement seen by Pindula News, the two companies urged members of the public to report such incidents to avoid loss of life. Reads the statement:

Do not touch low-hanging or fallen electricity poles or cables even if they appear harmless. They are usually live and you may be electrocuted.

Usabate mapango kana tambo dze magetsi dzakarembera kana ku donha, nyangwe dzi chiita kunge dzisina moto. Tambo idzi dzine njodzi dzino gona kukuuraya.

Liyaxwayiswa ukuthi lingabambi intambo zamagetsi ezilengayo loba zingabonakala angani azilamandla kagetsi. Intambo lezi ziyingozi njalo kungenzeka ubanjwe ngamagetsi akubulale ungazithinta.

Do not try to go near or underneath these low-hanging cables as the high voltage may cause an arc to flash and cause serious harm or even death.

Usayambuka kana kuyedza kuyenda nepasi kana kuyenda padyo petambo dzemagetsi dziri kurembera nekuti moto wemagetsi unogona kusvetuka uchikuvadza kana ku kuuraya.

Ungalingi usondele eduze kumbe uqume ngaphansi kwentambo lezi ngoba zivame ukuba lamandla kagesti aphezulu kakhulu okungenza ubanjwe ngamagetsi loba ungazithintanga.

Change your route whenever you encounter low-hanging cables or fallen poles.

Chinja nzira yako pazvinobvira pese paunoona tambo ne mapango emagetsi akawira pasi.

Tshintsha indlela nxa uthe wahlangana lentambo kumbe amaphowulu amagetsi awileyo.

Never attempt to move the cables using a tree branch whether dry or wet or any object as you will be electrocuted.

Musaedza kusimudza tambo dzakawira pasi muchishandisa zvitanda, izvi zvine njodzi yerufu.

Lingazami ukususa intambo zamagetsi eziwele phansi lisebenzisa ingatsha zezihlahla, akukhathalekile ukuthi ngezomileyo kumbe ngezimanzi ngoba liyabe lizibeka engozini yoku banjwa ngamagetsi.

Alert the nearest Police Station or call ZESA Contact Centre on 0242-704040 or any of ZETDC offices near you or your local councilor/village head immediately of any fallen electricity poles and low-hanging electricity cables and save a life.

Zivisa nekukurumidza kamba yemapurisa iri pedyo kana hofisi yeZETDC/ZESA kana kuchaya nhare pa 0242-704040 kana kuzivisa Sabhuku/Councillor wemunzvimbo menyu.

Yazisa ngokuphangisa amapholisa aseduze lawe kumbe uKhansila loba uSabhuku wakuleyondawo loba utshayele abeZETDC/ZESA ucingo ku 0242-704040 ngamaphowulu awileyo kanye lentambo ezilengayo kumbe eziwileyo ezamagetsi.

This message is brought to you by ZETDC and ZERA

Isixwayiso lesi lisethulelwa yi ZETDC IeZERA

Mashoko aya anounzwa kwamuri neZETDC yakabatana ne ZERA

More Pindula News

Download the Pindula App for a better user experience.

Join WhatsApp & Telegram News Groups:

WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/Lola0p7vo0W5H9lM3o5HCH


Telegram Group:

Back to top

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Share Full Post