Hood Legend’s Song I’m Depressed Captures A Sad Zimbabwean Situation

Hood Legend’s newly released song, I’m Depressed, captures how stereotyping is negatively impacting people’s lives in Zimbabwe.

The Bulawayo-based artist also laments disunity among Zimbabweans observing that a hardworking person can be pulled down by his or her relatives, close friends, and compatriots at large.

Hood Legend, born Sipho Ndlovu, observes that these social issues are causing and or worsening people’s health conditions. “Ukhala Ngani,” the artist asks, which means “Wanetswa Nei or Unochemei?” in Shona or “What’s Bothering You or Why Are You Crying” in English.

The Response “I’m Depressed” portrays the state of mind of many Zimbabweans. Cases of depression in the Southern African country have been on the rise with observers attributing them to the economic and humanitarian crisis in the country.

DEPRESSED LYRICS

CHORUS
I AM DEPRESSED
ngithi ukhala ngani x2
SORRY I AM UNDER PRESSURE
ngithi ukhala ngani x2

VERSE 1

-Basizonda sisaphila
-Bekuthande usufile
-Umuntu ungamthembi yinyoka yokucina
-Basilaya ngendlela yokugqoka kutheni
-Sifelani eMpilweni badala senzeni?
-intombi isibizwa ngeWule esigabeni
-Sebemhleba bemfisela okubi ekucineni
-ugqoka kanjani, uthanda abafana
-isikolo akaPasi ,uzamitha eyingane
-Lizenza obani uMlimu kaJugde ngendlela enjalo
-Yindaba lihlenga lifisela umnyama?
-Ngiyisitha ebantwini bahlala benginyathela phansi
-Ngazama uvuka bangigoqela intambo
-Abangane abanengi bengigamula izandla
-Iqolo ngeGazi bangilimaza inyawo
-Bangifuna ngaphansi bengenzela umona
-Isigaba kasincomi sihlala sigcwele insolo
-Ontanga bakhuzwa ngendlela yeMpilo
-Ngaqala ukuspana bangisola kunjalo
-Ngazama ukuphela ukufa kwayala
-Kungcono ukuzifela Impilo yangiyala
-Ngaqala okoThando kwaphela kanjalo
-Abadala Ungahlala ususolwa kangaka
-Akula msebenzi sizama ukuphanda
-Bhekani ivari angihlalanga phansi?
-Ngizama ngamandla ngabulala ubani?
-Lingijikela njalo ngiphile kanjani ?
-Imizwa yadakwa nginatha amaDrugs
-AmaYouth amanengi baqala kanjalo
-NgePressure yomdeni lensolo yesigaba

CHORUS
I AM DEPRESSED
ngithi ukhala ngani x2
SORRY I AM UNDER PRESSURE
ngithi ukhala ngani x2

VERSE 2

-Ngizwa Imizwa yagcwalela umqondo
-Batshona eMsamo ngeSunday yinsonto
-uqina ngeMpande usuzenza olokholo
-isigaba sigcwele ulunya lomhlolo
-Ngaqala ukukhuluma bangiqamula iqolo
-Igqondo yadidana ngakhutha lomfolo
-Ikhanda laduma ngicelani uXolo
-Ngiyakwazi ngiyisoni ngiletha umbono
-Ufile uzibani utshiye abantwana?
-Makhelwane bheka ezakho ulamanga
-uPhozisa iTiye nge Ndaba yomhlaba
-usuhleba emfeni uzinuke amakhwapha
-umhlaba ulomona bangidabula isiphaqa
-Uthando luyabona ungavumeli ukuvalwa
-Langiwisa ngaphansi ngadabuka umsipha
-Kwavuleka igazi ngavaleka umphimbo
-Ngaqala ukuKhonza bangenzela umona
-Besivezela izinyo bengihlaba ngomkhonto
-BaSupporter ingoma ngasese bayatshoka
-Umuntu yiSitha bathaba ungangakhoni
-Bakhala usufile nxa uphila ungumhloni
-Banengi besitshiya sikubone ngamhlophe
-Sizama ukuFittela iMpilo inzima
-UDinge abangane uphusha kanzima
-uQala okothanda uForcer kanzima
-Konke kuphela ngegama unzima
-ungazingcolisi ibizo ngokuzama kusala
-Uyalimala Imizwa ngokuhlala ukhala
-Ngiyisoni kwabanye yikho besala
-Ngihlanza iBeat lembali yabadala

The song is available online.

More: https://soundcloud.com/user383716868/depressed

https://audiomack.com/hoodlegend-2/song/depressed

 

Back to top

One Comment on “Hood Legend’s Song I’m Depressed Captures A Sad Zimbabwean Situation

Write a Comment

Your email address will not be published.


RSS Recent Profiles Created

Satisfaction survey
How likely is it that you would recommend Pindula News to a friend or colleague?
SuggestionsHow can we improve?
You have already submitted your feedback. If you would like to add more feedback please write us on hello@pindula.com.