fbpx

Thank you for being disciplined says SB Moyo

Zimbabwe Defence Forces (ZDF) spokesperson Major-General Sibusiso B Moyo thanked Zimbabweans for being disciplined yesterday during their marching. 

Said Major-General Moyo:

Ndauya kuzotenda nerutsigiro rwenyu rwamaita kumauto enyu eZimbabwe. Rambai makadaro nerutsigiro irworwo. Mauto enyu navanhu zvakafanana, saka tinotenda chaizvo nezvamaita nhasi. Nyaya yamaratidza yediscipline, kuzvibata nekuterera kwaratidza nyika yese kuti vanhu vemuZimbabwe vakafunda.

Maj-Gen Sibanda said the ZDF’s mission was still in progress and such efforts could not be completed in a day. Said Major General Sibanda:

Takatarisira kuti pakufamba rwendo, pakufamba hatingafambe rwendo rwese nezuva rimwe chete. Zvoto zvinodziiwa pakasiyana siyana.

More: Sunday Mail

Download the Pindula App for a better user experience.

Join WhatsApp & Telegram News Groups:

WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/Lola0p7vo0W5H9lM3o5HCH


Telegram Group:

Back to top

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Share Full Post