Thank you for being disciplined says SB Moyo

Zimbabwe Defence Forces (ZDF) spokesperson Major-General Sibusiso B Moyo thanked Zimbabweans for being disciplined yesterday during their marching. 

Said Major-General Moyo:

Ndauya kuzotenda nerutsigiro rwenyu rwamaita kumauto enyu eZimbabwe. Rambai makadaro nerutsigiro irworwo. Mauto enyu navanhu zvakafanana, saka tinotenda chaizvo nezvamaita nhasi. Nyaya yamaratidza yediscipline, kuzvibata nekuterera kwaratidza nyika yese kuti vanhu vemuZimbabwe vakafunda.

Maj-Gen Sibanda said the ZDF’s mission was still in progress and such efforts could not be completed in a day. Said Major General Sibanda:

Takatarisira kuti pakufamba rwendo, pakufamba hatingafambe rwendo rwese nezuva rimwe chete. Zvoto zvinodziiwa pakasiyana siyana.

More: Sunday Mail

Satisfaction survey
How likely is it that you would recommend Pindula News to a friend or colleague?
SuggestionsHow can we improve?
You have already submitted your feedback. If you would like to add more feedback please write us on hello@pindula.com.

RSS Recent Pindula Profiles

Comments

Back to top

Write a Comment

Your email address will not be published.