Waterfalls Prophet Accused Of Faking Miracle After Photos Of Alleged Cheaters Go Viral

Waterfall based prophet Madzibaba Benji has been accused of faking a miracle in order to attract more people to his shrine. This comes after the wide circulation of pictures of a man and a woman who supposedly got stuck together while they were cheating. However, according to residents of the area, this was staged in order to boost attendance at Madzibaba Benji’s shrine.

A message which has been circulating on Whatsapp and Facebook reads:

Yava batai batai mumusha wewarterfalls muna masocha pasangano re Johanne masowe echishanu panotungamirwa namadzibaba bhenji vechidiki Eunice madhambure ane makore 24ekuberekwa akaenda pasowe iro riri muwarterfalls achida kubvunzira kwaive nemurume wake Sydney mare aive nemazuva asiri kurara pamba ndopaataurirwa namadzibaba bhenji kunzi murume wako Ari mulodge muroom 12 mukadzi akakumbira kuvabata ndopaazotenga key madzibaba ndokumuti Kiya. Murume ndokunamiririra nemuskana anonzi Lucia anova muvakidzani wavo mukuru welodge ndiye wazophona kutaura kuno vatakurwa kuendeswa kumasowe varume musahure zvakaoma

When reached for comment Madzibaba Benji said:

It is a true story, a Waterfalls woman consulted me over her husband and I proved to her by sending my elders to a lodge where her husband was having sex near Park Town.

We tried in vain to reach any media house when it happened and I do not know where they stay or their contact numbers.

One of the residents who spoke to tabloid, H-Metro, said

Our fears are that the people being paid to fake such shameful miracles will end up with hardened hearts and deny that God exists. Members of the public must be careful with such false prophets who are after fame luring them to their shrines for either money or sex.

Madzibaba Benji must repent and stick to the truth rather than deviating from the truth for money and fame. Vanonamatira ipapo vanozviziva kuti pakaitwa chitsotsi, nyatsobvunzai vanokuudzai nekuti vamwe vavo havadi zvenhema

More: H-Metro

Join WhatsApp & Telegram News Groups:

WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/BfSIgXzFrX81Ht5SFN2Yyu


Telegram Group:

Back to top

Write a Comment

Your email address will not be published.


Share Full Post

Nyaradzo logo

RSS Recent Profiles Created